دستگاه بدون پایه بدلیل اینکه فشار وزنش به روی هاوزینگ های فیلترهای اول و دوم و سوم وارد می گردد دراکثر مواقع حین جابجائی و یا با کوچکترین ضربه احتمالی باعث شکستن هاوزینگ ها بالاخص هاوزینگ اول که جنس شیشه ای دارد می شود در حالی که در دستگاه های پایه دار بدلیل وارد نشدن هیچ فشار برروی قطعات  عمر دستگاه بیشتر خواهد بود.