در تصفیه آب به روش اسمز معکوس ( RO  ) اساسا آب در خروجی مرحله ی چهارم ( ممبران ) کاملا تصفیه شده و درمخزن تحت فشار ذخیره می گردد مرحله 5 ( فیلتر پست کربن )جهت حصول اطمینان پس از خروج از مخزن و قبل از رسیدن به شیر مصرف مجددا باکتری های بی هوازی احتمالی آب را از بین می برد. باید به این نکته توجه کرد ازآنجائی که تصفیه آب در روش اسمز معکوس بر پایه تصفیه فیزیکی آب استوار است و سوراخ های فیلتر ممبران به اندازه یون               ( کوچکترین ذره موجود در طبیعت ) بوده لذا ناخواسته مواد مورد نیاز بدن که تنها در طبیعت درون آب آشامیدنی وجود دارند، نیز طی فیلتراسیون حذف می گردد. بنابراین مرحله 6 که همان فیلتر مینرال بوده مواد معدنی مورد نیاز بدن را به آب تصفیه شده اضافه می کند البته باید دقت کرد که این فیلتر مورد تائید سازمان بهداشت باشد. انتخاب مراحل 7 و 8 که شامل فیلترهای قلیائی و لامپ UVمی باشد کاملا اختیاری بوده و استفاده از آنها با توجه به شرایط و محل نصب دستگاه تعیین می گردد. مثلا لامپ UVبرای آب شهری که گندزدائی در آن توسط کلرزنی در تصفیه خانه ها صورت می گیرد کاملا بی دلیل و اشتباه است و بیشتر برای آب های چاه و ... استفاده می شود. درخصوص فیلتر قلیائی نیز باید اضافه کرد که فیلتر قلیائی PH  آب را از حالت اسیدی به سمت بازی تغییر می دهد و با این کار باعث شادابی بدن ،رقیق ترشدن خون و .... می گردد.