حداقل فشار آب مورد نیاز برای دستگاه تصفیه آب یک بار ( فشار شهری ) و حداکثر مقدار فشار آب قابل قبول 4.5 الی 5 بار می باشد. بنابراین برای مواردی که فشار آب ورودی بیشتر از 5 بار باشد الزاما از شیر فشارشکن قبل از ورودی آب به دستگاه استفاده میگردد تا از صدمات احتمالی به قطعات دستگاه جلوگیری گردد.