چنانچه ذکر شد حداکثر زمان استفاده از فیلترهای پیش تصفیه 6 ماه میباشد. این زمان بیانگر حداکثر عمر مفید پیش فیلترها است.

لذا با توجه به کیفیت آب منطقه ممکن است فیلترها زودتر از موعود نیاز به تعویض داشته باشند.