فشار : هرچقدر فشار آب بیشتر شود کیفیت و مقدار آب تولیدی نیز بیشتر می شود.

درجه حرارت آب ورودی: 24 درجه سانتیگراد دمای ایده آل برای دستگاه تصفیه آب می باشد. اگر درجه حرارت به 4 برسد تولید RO  نصف و یا کمتر خوهد شد حداکثر درجه حرارت 50 درجه است.

انقضاء فیلترها: چنانچه فیلتر های تصفیه آب به موقع تعویض نشوند , اثرات قابل توجهی در کیفیت آب تولیدی خواهند گذاشت.