خیر. بسیاری از مردم گمان میکنند با جوشاندن آب کیفیت آن بهتر می شود و به نوعی آب تصفیه می شود.  اما بهتر است بدانید که جوشاندن آب تنها در مواقعی که احتمال آلودگی میکروبی وجود دارد موثر خواهد بود. مثلا زمانی که در مواقع ضروری قصد داریم از آب برکه ها یا رودخانه ها استفاده کنیم از آنجا که قطعا در این آبها انگل  , ویروس ,  باکتری و... وجود دارد بهتر است به مدت 20 دقیقه آب جوشانده شود تا در اثر حرارت ,  میکروار گانیزمهای بیماری زا کشته شوند.

اما این جوشاندن سموم محلول در آب مثل نیترات , ناخالصی های حل شده در آب  , سختی و سنگینی ,  فلزات سنگین و... را از آب حذف نمی کند. از طرفی از آنجا که آب لوله کشی شهری  , کلرزنی می شود لذا  نگرانی از بابت آلودگی میکروبی وجود ندارد و در نتیجه جوشاندن آن لازم نیست و کمکی به بهتر شدن کیفیت آب نمی کند.